achtergrondrechts.jpg

Recente terpopgravingen: steilkanten

Het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen voert regelmatig opgravingen uit in terpen in Groningen (Englum, Wierum) en Friesland (Anjum-Terpsterweg, Achlum, Jelsum, Oosterbeintum, Firdgum, Arkum, Dronrijp-Zuid en Dronrijp-Oost). Vaak betreft dat terpen die eerder gedeeltelijk waren afgegraven, waardoor zogenaamde steilkanten ontstonden.

Onderzoek van steilkanten geeft zonder veel kosten en verstoring informatie over de opbouw van de terpen en over de ontwikkeling van de materiële cultuur en het landgebruik.

In de afgegraven gedeelten zijn vaak nog terplagen aanwezig, de zogenaamde terpzolen. Ook deze zijn voor archeologen goed toegankelijk. De Vereniging voor Terpenonderzoek levert een bijdrage aan dit onderzoek door het publiceren van de onderzoeksresultaten. Een voorbeeld is het boek Terpbewoning in Oostelijk Friesland, dat gewijd is de opgravingen Anjum-Terpsterweg en Birdaard-De Roomschotel.