Open dag archeologisch onderzoek in de wijk Blitsaerd te Leeuwarden

27-06-2015
Op deze nieuwbouwlocatie aan de noordkant van Leeuwarden blijken zich sporen van bewoning te bevinden vanaf de midden-ijzertijd (4e en 3e eeuw voor Chr.)
Gedurende vier weken heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de provincie Fryslân, een opgraving uitgevoerd in het voormalige veengebied ten oosten van de wijk Blitsaerd, te Leeuwarden. Hoewel de hier veronderstelde terp in de 20e eeuw al grotendeels was afgegraven, bleken in de top van de ondergrond nog interessante archeologische sporen aanwezig, vooral van de vroegste bewoning op deze plek.
Vijftien jaar geleden toonde een eerder archeologisch onderzoek al activiteiten aan vanaf de 1e eeuw voor Chr. Het ging om sporen van onder andere turfwinning, en vanaf de 1e eeuw na Chr. ook om bewoning. Het huidige onderzoek richt zich op de kern van de voormalige terp. De belangrijkste vondst bestaat uit sporen van bewoning uit de 4e en 3e eeuw voor Chr. (midden-ijzertijd). Vastgesteld werd dat het gebied ten tijde van deze vroegste bewoning uit een hoogveenmoeras bestond, dat door de bewoners is ontgonnen om het geschikt te maken voor bewoning. Nooit eerder is in Noord-Nederland aangetoond dat het veen al zoveel eeuwen vóór het begin van de jaartelling in cultuur werd gebracht.
Behalve prachtig geometrisch versierd aardewerk uit de midden-ijzertijd, is er een vermoedelijke huisplattegrond uit dezelfde periode aangetroffen. Verder zijn er waterputten en greppels van de vroegere verkaveling aangetroffen, evenals een dunne, maar gave bronzen armring uit de 3e eeuw v. Chr.